Download Acrobat to view PDF files [best viewed with Acrobat 4.0 or higher]
Download ABC fonts to read Vietnamese characters
[NOTE: When you click on a PDF file, the Vietnamese fonts may take a few seconds to come alive, please be patient]
Problems? Suggestions? Click here


Kªu Gäi  §ãng Gãp ý KiÕn, Bµi ViÕt CHO
Héi th¶o hÌ

X©y dùng vµ ph¸t triÓn
ngµnh C«ng nghÖ th«ng tin
vµ c«ng nghiÖp phÇn mÒm ViÖt Nam
trong bèi c¶nh toµn cÇu ho¸
(IT2000-NY)

Ngµy 10 vµ 11 th¸ng 7 n¨m 2000
t¹i §¹i häc New York (New York University)
do Nhãm Th¶o luËn trªn Internet pp_list tæ chøc

Thêi gian Ngµy 10-11 th¸ng 7, 2000 (9 giê s¸ng ®Õn 6 giê chiÒu)

N¬i héi th¶o New York University, New York City, Mü.

Room 207 Main Building, New York University (NYU),  cã thÓ vµo mét trong hai cöa:  100 Washington Square East, hoÆc 33 Washington Place. Trong tr­êng hîp hái ®­êng cã thÓ hái ®­êng 4th street tíi NYU. West 4th street chÝnh lµ ®­êng Washington Square South, Washington Square East c¾t ngang Washington Square South (c¶ hai ®­êng bäc quanh Washington Square Park). 
Bµi vë:               NguyÔn Hoµng, email: Hoang_Nguyen@prodigy.net, ®iÖn tho¹i: +1 (714) 964-3890,
              Hå V¨n TiÕn, email: katdo@bluewin.ch, ®iÖn tho¹i: +41 22 367 23 03.

Tµi chÝnh
 


Tæ chøc §Þa ph­¬ng

               Leo House
               332 West 23rd Street
               New York, New York 10011
               Tel. (212) 929-1010 hay +1 800 732-2438
               Fax: +1 212 366-6801

Môc tiªu kú häp

Kú häp nµy nh»m ®ãng gãp mét sè suy nghÜ trong viÖc X©y dùng vµ ph¸t triÓn ngµnh C«ng nghÖ th«ng tin vµ c«ng nghiÖp phÇn mÒm (Software Industry) ViÖt Nam; tiÕn tíi nh÷ng ho¹ch ®Þnh cô thÓ nh»m hç trî c¸c dù ¸n ®µo t¹o nh©n lùc ngµnh c«ng nghÖ phÇn mÒm [CNPM] do Bé Khoa häc, C«ng nghÖ vµ M«i tr­êng [KHCNMT] cña ViÖt Nam chñ tr­¬ng.

§©y chñ yÕu lµ hai ngµy th¶o luËn cô thÓ, ®­îc tæ chøc lÇn ®Çu vµ t­¬ng ®èi gÊp rót. V× vËy, ®Ó cho cã hiÖu qu¶ nhÊt, chóng t«i nghÜ kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i cã c¸c tham luËn khoa häc chuyªn s©u, nh­ng còng kh«ng cÇn thiÕt cã nh÷ng giíi thiÖu cã tÝnh c¸ch ng¾n h¹n vÒ c¸c c«ng ty hay s¶n phÈm. Chóng t«i hy väng qua nh÷ng ý kiÕn, c©u hái thiÕt thùc, th¼ng th¾n vµ x©y dùng sÏ ®­îc nªu ra trong kú häp nµy, thiÕt lËp ®­îc mét quan hÖ vµ mét ch­¬ng tr×nh céng t¸c l©u dµi sau nµy gi÷a c¸c chuyªn gia CNTT ë ViÖt Nam vµ ë h¶i ngo¹i trªn c¸c chñ ®Ò nãi trªn.

Nh©n dÞp mét sè chuyªn gia thuéc nhiÒu ngµnh vÒ tham dù Héi Th¶o HÌ 2000 t¹i Thµnh phè New York, Mü, Ban Tæ chøc kú häp còng muèn ®­îc dÞp l¾ng nghe vµ trao ®æi nhiÒu nhËn ®Þnh, ý kiÕn vµ ®Ò nghÞ réng r·i h¬n trong vÊn ®Ò ®Þnh h­íng vµ thùc hiÖn c¸c kÕ ho¹ch thiÕt lËp vµ x©y dùng ®­îc mét nÒn CNPM cho ViÖt Nam.

Kh¸ch mêi vµ tr×nh bµy

Ngo¹i trõ nh÷ng thay ®æi ngoµi ý muèn giê chãt, chóng t«i h©n h¹nh giíi thiÖu c¸c kh¸ch mêi tõ ViÖt Nam sÏ tr×nh bµy c¸c chñ ®Ò sau ®©y :

Ngoµi ra, chóng t«i chê ®îi sù cã mÆt vµ tham gia cña:
Bïi Quang §é, Chñ tÞch §¹i häc V¨n Lang.
B¹ch H­ng Khang, Gi¸m ®èc ViÖn C«ng nghÖ Th«ng tin - Trung t©m Khoa häc tù nhiªn vµ C«ng nghÖ quèc gia.
§Æng Quèc Kú, ViÖn nghiªn cøu vÒ nh÷ng hiÖn t­îng mÊt c©n b»ng (Institut de Recherche sur les PhÐnomÌnes Hors d’Equilibre), §¹i häc §i¹ Trung H¶i (UniversitÐ de la MÐditerranÐe), Ph¸p.
Hµ ThÕ Minh, C«ng ty CMC.
Nghiªm Xu©n Minh, Ch¸nh v¨n phßng, v¨n phßng chÝnh phñ.
Ph¹m Hång Quang, Phã Gi¸m §èc, ViÖn To¸n vµ C«ng ty CADPRO.
NguyÔn Khoa S¬n, Tr­ëng phßng, Trung t©m Khoa häc tù nhiªn vµ C«ng nghÖ quèc gia.
NguyÔn Träng, Phã Gi¸m ®èc Së Khoa häc, C«ng nghÖ, M«i tr­êng.


Mêi ®ãng gãp ý kiÕn vµ bµi viÕt

Chóng t«i mong ®­îc sù tham dù vµ ®ãng gãp bµi viÕt cña c¸c anh chÞ liªn quan tíi c¸c ®Ò tµi sau ®©y:

I.   X©y dùng vµ ph¸t triÓn ngµnh C«ng nghÖ th«ng tin ViÖt Nam:

      X©y dùng ngµnh c«ng nghiÖp phÇn mÒm (Software Industry) ViÖt Nam:

        a. TiÒm n¨ng, ®iÒu kiÖn vµ hoµn c¶nh
        b. C¸c vÊn ®Ò lín cÇn quan t©m vµ gi¶i quyÕt
        c. Kinh nghiÖm c¸c n­íc - ®Æc biÖt lµ c¸c n­íc trong khu vùc
        d. Vai trß hç trî cña thÕ giíi
        e. Vai trß hç trî vµ ®ãng gãp cña ng­êi ViÖt sèng ë ngoµi n­íc.Ch­¬ng tr×nh hµnh ®éng.

II.  TiÕp thu C«ng nghÖ vµ §µo t¹o huÊn luyÖn cho ngµnh c«ng nghiÖp phÇn mÒm cña ViÖt Nam:

        a. X¸c ®Þnh "Mét nÒn c«ng nghiÖp phÇn mÒm" lµ g× ?
        b. Nh÷ng lo¹i tri thøc vµ kÜ n¨ng träng ®iÓm
        c. Nh÷ng c«ng nghÖ träng ®iÓm
        d. §iÒu kiÖn tiªn quyÕt ®Ó dÉn ®Õn thµnh c«ng
        e. §­êng ®i vµ møc ®Õn: nhËn ®Þnh vµ ®¸nh gi¸ hoµn c¶nh thùc tÕ vÒ nhu cÇu cña x· héi, ®iÒu kiÖn vµ hoµn c¶nh
        f. VÊn ®Ò nh©n sù trong ®µo t¹o øng dông c«ng nghÖ cao trong ®iÒu kiÖn ViÖt Nam.
        g. VËn dông c¸c lo¹i h×nh vµ ph­¬ng tiÖn hiÖn ®¹i trong ®µo t¹o CNTT
        h. Vai trß hç trî vµ ®ãng gãp cña ng­êi ViÖt sèng ë ngoµi n­íc. Ch­¬ng tr×nh hµnh ®éng.

V× ®©y lµ mét buæi häp lµm viÖc, c¸c bµi viÕt sÏ ®­îc ph¸t tr­íc, vµ mçi t¸c gi¶ sÏ tr×nh bµi tãm t¾t (kh«ng qu¸ 10 phót) bµi viÕt cña m×nh, ®Ó th× giê nhiÒu h¬n cho th¶o luËn.

Ban tæ chøc

     Nhãm Th¶o luËn Internet pp_list (theo thø tù ABC):

          Hå Tó B¶o (NhËt), Bao@jaist.ac.jp,
          NguyÔn Hoµng (Mü), Hoang_Nguyen@prodigy.net,
          Ng« Thanh Nhµn (Mü), nhan@cims.nyu.edu,
          §ç B¸ Ph­íc (Mü), Jdo@usa.net,
          Hå V¨n TiÕn (Thuþ SÜ), katdo@bluewin.ch,
          Hµ D­¬ng TuÊn (Ph¸p) Tuan.HD@wanadoo.fr,

    Chuyªn gia ViÖt Nam:

          TrÇn L­u Ch­¬ng, ChuongTL@itprog.gov.vn,
          Ng« Trung ViÖt, VietNT@itprog.gov.vn.
 

 
B¶n Th¶o §· NhËn
 • Ng« Trung ViÖt, NguyÔn Kim ¸nh, NguyÔn ChÝ Quang: VÊn ®Ò nh©n lùc cho ph¸t triÓn CNTT ë ViÖt Nam
 • NguyÔn Kim ¸nh, Ng« Trung ViÖt:

 • Dù ¸n båi d­ìng nh©n lùc cho ph¸t triÓn CNTT, ®Æc biÖt cho c«ng nghiÖp phÇn mÒm vµ mét sè vÊn ®Ò cÇn sù hç trî cña bªn noµi [PDF] 
 • NguyÔn Quang A, TrÇn L­u Ch­¬ng, Ng« Trung ViÖt:

 • Mét sè vÊn ®Ò vÒ môc tiªu cña ®Ò ¸n x©y dùng & ph¸t triÓn c«ng nghiÖp phÇn mÒm ë n­íc ta ®Õn n¨m 2005[PDF] 
 • §ç V¨n Léc: Ph¸t triÓn c«ng nghiÖp phÇn mÒm ViÖt Nam giai ®o¹n 2000-2005 [PDF] 
 • NguyÔn Kh¾c LÞch, TrÇn ViÖt TuÊn:

 • Vai trß hç trî vµ ®ãng gãp cña ng­êi ViÖt sèng ë ngoµi n­íc cho viÖc xuÊt khÈu phÇn mÒm cña ViÖt Nam
 • §Æng §×nh Cung:

 • §Ò nghÞ mét chiÕn-l­îc ViÖt-nam trong ngµnh tin-häc
   
 • Gãp ý :
 • Vò Quang ViÖt: ChuÈn tiÕng ViÖt: c©u chuyÖn qu¸ cò nh­ng vÉn míi
 • §ç B¸ Ph­íc: Thèng nhÊt ch÷ ViÖt trªn m¸y tÝnh theo chuÈn quèc tÕ Unicode
 • TrÇn H÷u Dòng: Sù kh¸c biÖt gi÷a c«ng nghiÖp c«ng nghÖ th«ng tin vµ c¸c c«ng nghiÖp kh¸c
 •  
  Tµi LiÖu Tham Kh¶o
 • Hµ D­¬ng TuÊn: Toµn cÇu ho¸ vÒ c«ng nghÖ th«ng tin vµ xuÊt khÈu phÇn mÒm
 • Hµ D­¬ng TuÊn: Ghi chó vÒ chuÈn CORBA, chuÈn XML, ng«n ng÷ Java vµ c«ng nghÖ 't¸c tö'
 • NguyÔn Quang Hång, Ng« Thanh Nhµn, §ç B¸ Ph­íc, Ng« Trung ViÖt:

 • Ch÷ N«m : V¨n ho¸ cæ truyÒn vµ thêi ®¹i th«ng tin [PDF]
 • Gi¸o s­ Hoµng Tuþ: Vµi suy nghÜ vÒ to¸n häc trong sù ph¸t triÓn ®Êt n­íc
 • Software R&D Strategies of Developing Countries
 • MAIT: Industry Information
 • Philippines IT outsourcing
 • C¸c bµi b¸o cña NewYork Times:
 • Web Moguls' Return Passage to India
 • Connecting Rural India to the World
 • Computer Whizzes at Philippine Pay
 • The Indians of Silicon Valley
 • Foreign investors chase too few Chinese startups

 •  
 • X©y dùng vµ ph¸t triÓn c«ng nghiÖp phÇn mÒm giai ®o¹n 2000-2005

 •  

   
   

  Trë l¹i ®Çu trang  Ng­êi phô tr¸ch trang web nµy: TrÇn H÷u Dòng
  08/01/2000