Download Acrobat to view PDF files
Download ABC fonts to read Vietnamese characters
[NOTE: When you click on a PDF file, the Vietnamese fonts may take a few seconds to come alive, please be patient]
Problems? Suggestions? Click here
Héi th¶o HÌ 2000
8-9 th¸ng 7, 2000
New York

gäi bµi tham gia ®ît 1
Héi th¶o hÌ 2000

ViÖt nam vµ vÊn ®Ò toµn cÇu ho¸

Th¸ng 7 n¨m 2000
New York University (Mü)

Thêi gian: 8-9 th¸ng 7, 2000 (9 giê s¸ng ®Õn 6 giê chiÒu)

N¬I héi th¶o: New York University, New York City, Mü.

Room 713 Main Building, New York University (NYU),  cã thÓ vµo mét trong hai cöa:  100 Washington Square East, hoÆc 33 Washington Place. Trong tr­êng hîp hái ®­êng cã thÓ hái ®­êng 4th street tíi NYU. West 4th street chÝnh lµ ®­êng Washington Square South, Washington Square East c¾t ngang Washington Square South (c¶ hai ®­êng bäc quanh Washington Square Park).
BµI vë Ng­êi tham dù

Ngoµi c¸c b¹n göi bµi ®­îc mêi tham dù, Ban Tæ chøc còng sÏ mêi mét sè ng­êi nghiªn cøu tõ ViÖt Nam tham gia Héi th¶o.

Tµi chÝnh

Tæ chøc ®Þa ph­¬ng BAn tæ chøc Lª V¨n C­êng (Ph¸p), Cuong.Le-Van@univ-paris1.fr,
TrÇn H÷u Dòng (Mü), Tran.Dung@wright.edu,
NguyÔn Ngäc Giao (Ph¸p), Don.Nguyen@wanadoo.fr,
TrÇn H¶i H¹c (Ph¸p), TranHH@wanadoo.fr,
§µo V©n H­¬ng (Mü), DaoSys@interport.net,
Ng« VÜnh Long (Mü), NVLong@maine.maine.edu,
Ng« Thanh Nhµn (Mü), nhan@cims.nyu.edu,
NguyÔn Minh Thä (BØ), Minh.Nguyen@chem.kuleuven.ac.be,
Vò Quang ViÖt (Mü), VuQuangViet@hotmail.com.
*

Mét sè gîi ý §Ò tµI héi th¶o hÌ 2000
viÖt nam vµ vÊn ®Ò toµn cÇu ho¸

Sau ®©y lµ mét sè ®iÓm kh¸i qu¸t víi môc ®Ých gîi ý gióp c¸c b¹n hiÓu h¬n h­íng chÝnh th¶o luËn trong Ban Tæ chøc vµ mét sè ®iÓm ®· th¶o luËn t¹i Héi th¶o HÌ 1999 t¹i LiÌge (BØ). Héi th¶o gåm cã hai ®Ò tµi: ®Ò tµi chÝnh tËp trung vµo ViÖt Nam vµ vÊn ®Ò toµn cÇu ho¸, ®Ò tµi thø hai tËp trung vµo vÊn ®Ò tuyÓn sinh trong hÖ thèng gi¸o dôc ViÖt Nam hiÖn nay.

C¸c b¹n cã thÓ göi ®Ò nghÞ thªm bít vµo c¸c ®iÓm gîi ý sau ®©y xin chuyÓn vÒ Ng« Thanh Nhµn theo ®Þa chØ trªn.

®Ò tµI chÝnh:

Toµn cÇu hãa: Më cöa, viÖc hoµ nhËp vµo thÞ tr­êng thÕ giíi vµ chiÕn l­îc ph¸t triÓn cña ViÖt nam vµ c¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn.
VÊn ®Ò më cöa toµn diÖn, hoµ nhËp víi thÕ giíi vµ chÊp nhËn c¸c ®iÒu kiÖn cña Tæ chøc Th­¬ng m¹i Quèc tÕ (WTO) (vµ t­¬ng tù, nh­ APEC) ®­îc rÊt nhiÒu ng­êi coi lµ chuyÖn ®­¬ng nhiªn. ThËt ra cã ph¶i thÕ kh«ng hay chØ lµ mét thø "thêi trang"? Vai trß, ý nghÜa vµ ¶nh h­ëng cña c«ng nghÖ th«ng tin víi t­ c¸ch lµ c¬ së kü thuËt cña qu¸ tr×nh toµn cÇu ho¸ vµ qu¸ tr×nh hoµ nhËp vµo thÞ tr­êng thÕ giíi qua internet. Héi th¶o hy väng sÏ ®i vµo nghiªn cøu mét sè vÊn ®Ò sau:

    1.    C«ng nghÖ th«ng tin, m¹ng internet, e-commerce vµ toµn cÇu ho¸

    C¬ së kü thuËt c¬ b¶n cña vÖ tinh, internet, ng«n ng÷ hÖ v¨n phßng m¹ng eXtensible Markup Language (XML), xö lý song song, hÖ thèng c¸c lo¹i m¹ng, xö lý ®a hÖ, ®a ng«n ng÷, v.v. m¸y tÝnh c¸ nh©n ngµy cµng nhanh, gän, bé l­u tr÷ lín, nèi nhau dÔ dµng, v.v. §iÒu nµy cho phÐp ng©n hµng, c¸c c«ng ty ®a quèc gia, më réng vµ kiÓm so¸t thÞ tr­êng bu«n b¸n (vÝ dô, e-commerce) cho phÐp tiÕn tr×nh toµn cÇu ho¸ diÔn ra tr­íc m¾t chóng ta... do c¸c chÝnh phñ vµ c¸c tæ chøc trªn chÝnh phñ tæ chøc vµ kiÓm so¸t (tõ thµnh viªn, nhãm th¶o luËn, khu vùc, cho ®Õn t¸c quyÒn, nh·n hiÖu, v.v.). Chóng lo¹i bá kh¶ n¨ng tham gia cña ®¹i ®a sè c«ng d©n trªn thÕ giíi v× nghÌo. C¸c tiÕn tr×nh th­¬ng l­îng kÝn, phi quy chÕ ho¸ (deregulation), bá møc l­¬ng tèi thiÓu, bá quyÒn lao ®éng, bá c¸c tr¸ch nhiÖm x· héi, bá c¸c tr¸ch nhiÖm b¶o vÖ m«i tr­êng, bá c¸c tr¸ch nhiÖm téi ¸c qu¸ khø cña chñ nghÜa n« lÖ, thùc d©n (trade not aid) ®· vµ ®ang lµm t¨ng nhanh kho¶ng c¸ch giµu nghÌo, t¨ng nhanh sè d©n nghÌo vµ kh«ng nhµ cöa hÕt søc nhanh chãng, v.v. §iÒu nµy cã ¶nh h­ëng g× ®Õn kh¸i niÖm x· héi c«ng d©n, hay chÝnh kh¸i niÖm x· héi, tæ quèc, d©n téc, d©n chñ, v.v. vµ vai trß cña c«ng nghÖ th«ng tin ? X· héi t­¬ng lai lµ x· héi cña c¸c t­ c¸ch ph¸p nh©n th­¬ng m¹i ho¹t ®éng trªn mét m«i tr­êng c«ng nghÖ th«ng tin mµ ®¹i chóng kh«ng cßn kh¶ n¨ng ¶nh h­ëng ®­îc ?
    2.    VÊn ®Ò WTO vµ c¸c hiÖp ®Þnh th­¬ng m¹i khu vùc     3.    Së h÷u trÝ tuÖ     4.    Tù do ho¸ dßng ch¶y t­ b¶n: chÝnh s¸ch cña Mü, IMF vµ WTO     5.    ViÖt Nam lµm g×? §Ò tµI thø hai:
VÊn ®Ò tuyÓn sinh trong nÒn gi¸o dôc ViÖt Nam hiÖn nay

B¶n Th¶o §· NhËn
Tµi LiÖu §¸ng §Ó ý
Trë l¹i ®Çu trang
7-06-00