Download Acrobat to view PDF files
Download ABC fonts to read Vietnamese characters
[NOTE: When you click on a PDF file, the Vietnamese fonts may take a few seconds to come alive, please be patient]
Problems? Suggestions? Click here

Ch­¬ng Tr×nh Héi Th¶o HÌ 1999

ViÖt Nam:
§Þnh ChÕ X· Héi vµ Ph¸t TriÓn

Ngµy 7 vµ 8 th¸ng 8 n¨m 1999
Kh¸ch s¹n Bedford, Salle La LiniÌre
LiÌge, BØ


Ban Tæ Chøc

NguyÔn Ngäc Giao (Paris, Ph¸p) Ng« VÜnh Long (Maine, Mü)
NguyÔn Huúnh Mai (LiÌge, BØ)       NguyÔn Minh Thä (Leuven, BØ)
Ng« Thanh Nhµn (New York, Mü) Vò Quang ViÖt (New York, Mü)


D­íi sù b¶o trî cña

§¹i häc LiÌge, BØ
§¹i häc Leuven, BØ
The Vietnamese Heritage Institute, Mü

 
Thø S¸u, ngµy 6 th¸ng 8 n¨m 1999
          19:00 – 20:00 Häp mÆt th©n mËt víi Ban Tæ chøc §Þa ph­¬ng
 
Thø B¶y, ngµy 7 th¸ng 8 n¨m 1999

08:30 – 09:15 Ghi danh – Cµphª

Khai m¹c

09:15 – 09:30 NguyÔn Huúnh Mai: Vµi lêi chµo mõng
NguyÔn Minh Thä: Ban Tæ Chøc th«ng b¸o vÒ ch­¬ng tr×nh lµm viÖc, viÖc chän bµi ®Ó in hoÆc ë trong n­íc hoÆc ë n­íc ngoµi trong kû yÕu.

§Þnh chÕ vµ thÓ chÕ

Nh÷ng vÊn ®Ò chung I

Chñ to¹: NguyÔn Ngäc Giao

09:30 – 09:45 Cao Huy ThuÇn: §Þnh chÕ, c¸i "®·" vµ c¸i "®ang"[PDF]
09:45 – 10:10 Ng« Thanh Nhµn: Th«ng tin, ng«n ng÷, chuÈn vµ ®Þnh chÕ x· héi [PDF]
10:10 – 10:35 Vò Quang ViÖt: T×m hiÓu vÒ néi dung thÓ chÕ trong kinh tÕ thÞ tr­êng ë ViÖt Nam [PDF]
10:35 – 11:00 Gi¶i lao


Nh÷ng vÊn ®Ò chung II

Chñ to¹: Ng« VÜnh Long

11:00 – 11:25 Lª V¨n C­êng: VÒ vÊn ®Ò bãc lét trong mét nÒn kinh tÕ c¹nh tranh hoµn h¶o
11:25 – 11:50 Vò Hång L©m: Nhµ n­íc, thÕ giíi vµ x· héi trong qu¸ tr×nh toµn cÇu hãa: M« h×nh ph©n tÝch vµ dù ®o¸n xu thÕ vÒ mét trËt tù thÕ giíi míi[PDF]
11:50 – 12:15 TrÇn H÷u Dòng: Th«ng tin, tiÕn ho¸ kinh tÕ vµ chuyÓn biÕn thÓ chÕ [PDF]
12:15 – 12:40 Carin Muller & NguyÔn Huúnh Mai: Sù xuèng cÊp x· héi cña tÇng líp trÝ thøc ViÖt Nam hiÖn nay: Mét c¸i nh×n nh©n chñng häc
12:40 – 14:00 NghØ tr­a


Nh÷ng vÊn ®Ò cô thÓ liªn quan ®Õn ViÖt Nam

Chñ to¹: TrÇn Quèc Hïng

14:00 – 14:40 NguyÔn M¹i: Mét sè vÊn ®Ò chñ yÕu ®èi víi kinh tÕ ViÖt Nam [PDF]
14:40 – 15:05 Vâ Xu©n H©n: §Þnh chÕ vµ m«i tr­êng ph¸t triÓn—doanh nghiÖp ë ViÖt Nam [PDF]
15:05 – 15:30 §ç TuyÕt Khanh: ViÖt Nam vµ Tæ chøc Th­¬ng m¹i ThÕ giíi (WTO)
15:30 – 16:00 Gi¶i laoGi¸o dôc

Gi¸o dôc – Nh÷ng vÊn ®Ò chung

Chñ to¹: NguyÔn §¨ng H­ng

16:00 – 16:25 NguyÔn Huúnh Mai: VÊn ®Ò gi¸o dôc c¬ së vµ phæ th«ng: TÇm quan träng, vai trß vµ ph­¬ng ph¸p s­ ph¹m
16:25 – 16:50+15’ §Æng øng VËn: Gi¸o dôc ViÖt Nam tr­íc ng­ìng cöa thÕ kû 21 [PDF]
16:50 – 17:15 Chung Hoµng Ch­¬ng: Gi¸o dôc ViÖt Nam: Nh÷ng suy nghÜ cho n¨m 2000
17:15 – 17:40 NguyÔn ThiÖn Tèng: VÊn ®Ò c¶i tæ gi¸o dôc ®¹i häc
17:40 – 18:05 NguyÔn Minh Thä: TiÕn tíi mét ®¹i häc trong kh«ng gian Cyber ?
NguyÔn Quý §¹o: Hîp t¸c Ph¸p-ViÖt vÒ c¸c vÊn ®Ò gi¸o dôc, ®µo t¹o vµ nghiªn cøu

19:00 Dïng c¬m chung t¹i Kh¸ch s¹n
 
 

Chñ nhËt, ngµy 8 th¸ng 8 n¨m 1999

08:30 – 09:00 Cµphª, b¸nh ngät

§Þnh chÕ vµ thÓ chÕ

Nh÷ng vÊn ®Ò cô thÓ liªn quan ®Õn ViÖt Nam

Chñ to¹: Hµ D­¬ng T­êng

09:00 – 09:25+15’ T­¬ng Lai:C¸i lµng ViÖt Nam víi nh÷ng biÕn ®æi x· héi cña n«ng th«n ®ång b»ng s«ng Hång [PDF]
09:25 – 09:50+15’ §Æng Thä X­¬ng: MÊy suy nghÜ vÒ thÓ chÕ x· héi n«ng th«n trong c¬ chÕ thÞ tr­êng
09:50 – 10:15 NguyÔn Ngäc Giao: X· héi c«ng d©n ë n«ng th«n vµ vÊn ®Ò d©n chñ ë cÊp c¬ së
10:15 – 10:40 NguyÔn V¨n Ký: Vµi nhËn xÐt vÒ nh÷ng trë ng¹i trªn ®­êng d©n chñ ho¸ vµ ph¸t triÓn [PDF]
10:40 – 11:00 Gi¶i lao


Nh÷ng vÊn ®Ò cô thÓ liªn quan ®Õn Ch©u ¸

Chñ to¹: Vò Quang ViÖt

11:00 – 11:25 TrÇn Quèc Hïng: Ch©u ¸ sau khñng ho¶ng: c¶i c¸ch ®Þnh chÕ kinh tÕ, kinh nghiÖm cña Hµn Quèc, Th¸i Lan vµ M· Lai
11:25 – 11:50 TrÇn V¨n Thä: Ph¸t triÓn kinh tÕ ViÖt Nam trong bèi c¶nh míi ë Ch©u ¸: Trë l¹i vÊn ®Ò nguy c¬ tôt hËu [PDF]
11:50 – 12:15 Ng« VÜnh Long: VÊn ®Ò c¶i c¸ch thÓ chÕ sau khñng ho¶ng ë Ch©u ¸ [PDF]
12:15 – 14:00 ¡n tr­a 

Gi¸o dôc

Ng­êi ViÖt ë n­íc ngoµi vµ vÊn ®Ò gi¸o dôc t¹i ViÖt Nam

Chñ to¹: TrÇn V¨n Thä

14:00 – 14:25 NguyÔn §¨ng H­ng: Kinh nghiÖm vÒ viÖc tham gia c«ng t¸c gi¸o dôc ®µo t¹o ®¹i häc t¹i ViÖt nam cña mét ViÖt kiÒu: Nh÷ng g× cã thÓ lµm ®­îc vµ nh÷ng g× ch­a ®­îc
14:25 – 14:50 NguyÔn C«ng Hµn: Gi¶ng d¹y vµ nghiªn cøu cña ngµnh sinh häc ë ViÖt Nam: LÊy §¹i häc CÇn Th¬ lµm thÝ ®iÓm
14:50 – 15:15 Huúnh H÷u TuÖ: T×nh h×nh gi¸o dôc ®¹i häc ë ViÖt Nam vµ mét sè biÖn ph¸p t¹m thêi
15:15 – 15:40 Thu Trang C«ng ThÞ NghÜa: Suy nghÜ vÒ mét vµi ph­¬ng h­íng lµm viÖc víi ng­êi ViÖt ë n­íc ngoµi
15:40 – 16:00 Gi¶i lao


BÕ m¹c

Chñ to¹: Ng« Thanh Nhµn

16:00 – 16:15 Vò Quang ViÖt: Kú häp tíi
16:15 – 17:30 NguyÔn Minh Thä vµ NguyÔn Huúnh Mai: Vµi lêi bÕ m¹c
18:00 BÕ m¹c, chia tay, c¸m ¬n Ban Tæ chøc §Þa ph­¬ng, gia ®×nh, b¹n bÌ, c¸c sinh viªn.


B¶n Tin Cuèi Cïng (31/8/1999)
Héi Th¶o New York (7-9 th¸ng 7, 2000) 

Trë l¹i ®Çu trang

01/24/00 12:20