CHUÈN TIÕNG VIÖT: C¢U CHUYÖN QóA Cò NH¦NG VÉN MíI

Bao giê chuÈn tiÕng ViÖt míi cã thÓ gäi lµ chuÈn

Vò Quang ViÖt

§¸ng lÏ t«i kh«ng nªn viÕt vÒ vÊn ®Ò nµy, dï biÕt r»ng cã cè g¾ng kÐo dµi th× còng chØ dµi ®é mét trang lµ cïng. Vî vµ mÊy ®øa con t«i lu«n lu«n ph¸t biÓu: bè biÕt g× vÒ computer mµ nãi. Cßn víi c¸c b¹n trong ngµnh c«ng nghÖ th«ng tin th× ®©y lµ viÖc ®· gi¶i quyÕt tõ l©u råi. NhiÒu n¨m tr­íc ®©y, c¸c b¹n rÊt h·nh diÖn th«ng b¸o lµ chuÈn ViÖt Nam ®· ®­îc chÊp nhËn lµ mét phÇn trong hÖ thèng chuÈn quèc tÕ cña m¸y tÝnh. Bé C«ng nghÖ M«i Tr­êng cña Nhµ n­íc ViÖt Nam còng ®· quyÕt ®Þnh bé mÉu ch÷ ABC lµ chuÈn cña ViÖt Nam Ýt nhÊt lµ 5 n¨m vÒ tr­íc. B¸o Nh©n D©n §iÖn tö vµ c¸c lo¹i b¸o kh¸c trªn m¹ng còng ®· xuÊt hiÖn trªn m¹ng ®iÖn tö. Nh­ vËy lµ tèt ®Ñp qu¸ råi cßn cÇn g× mµ nãi n÷a.

Nh­ng nÕu c¸c b¹n vµo m¹ng http://home.vnd.net th× sÏ thÊy vÊn ®Ò ngay. T«i thö b»ng m¸y tÝnh kh«ng cã gµi s½n bé ch÷ ABC th× ngoµi mét sè ch÷ tiÕng ViÖt cã thÓ ®äc ®­îc cßn toµn lµ nh÷ng ký hiÖu v« nghÜa. BÊm chuét nh÷ng ch÷ ®äc ®­îc nh­ "TiÕng ViÖt trªn m¹ng", n¬i chØ dÉn download (lÊy) bé ch÷ tiÕng ViÖt ABC, còng l¹i lµ nh÷ng ký hiÖu v« nghÜa. NÕu kh«ng ®äc ®­îc lµm sao download. Cho nªn khi t«i b¸o cho mét sè ng­êi quen biÕt lµ cã thÓ ®äc mét sè b¸o trong n­íc trªn m¹ng. Hä thö, kh«ng ®äc ®­îc vµ nh­ vËy t«i l¹i ph¶i qua mét qu¸ tr×nh chØ dÈn cÆn kÏ, mÊt th× giê tr­íc khi hä ®äc ®­îc. Vµ b¶n th©n t«i còng ®· tr¶i qua qu¸ tr×nh nh­ vËy. C¸c «ng b¹n lµm chuÈn ch¾c nghÜ "th»ng nµy ®Çn qu¸, mã vµo m¸y tÝnh lµm g×." Råi nÕu b¹n thö bÊm lung tung, may ra còng cã thÓ bÊm View, råi Encoding, råi User defined, råi ®äc th× l¹i mÊt ch÷ ­, v.v.

 Nãi tãm l¹i, nãi chuyÖn e-commerce víi ng­êi ViÖt ë n­íc ngoµi trong t×nh tr¹ng trªn qña lµ ®iÒu v« Ých. Vµ kh«ng biÕt Bé C«ng nghÖ M«i tr­êng ®Æt ra chuyÖn chuÈn lµm g× nÕu b¶n th©n c¸i m×nh b¾t ng­êi ta dïng lµm chuÈn l¹i kh«ng chuÈn, kh«ng theo ®óng chuÈn m×nh ®Æt ra. Cßn dïng chuÈn ABC ®¸nh m¸y th× míi thÊy nhiÒu ®iÒu bÊt ngê vµ thó vÞ. §¸nh ch÷ "i", mµ kh«ng ®Ó ý lµ nã cã thÓ bËt dËy lóc nµo kh«ng biÕt nh­ ma cµ rång thµnh ch÷ "I" dï m×nh nhí ®· cè t×nh Ên nã xuèng nhiÒu lÇn råi. ChuÈn nµy cßn tµi ba h¬n n÷a lµ t¹o ra mét ph­¬ng thøc ®¸nh m¸y rÊt míi. Khi ®¸nh ch÷ hoa mµ cã dÊu th× lËp tøc nã xÑp xuèng thµnh ch÷ kh«ng hoa, tr«ng rÊt ngo¹n môc, ch¼ng h¹n Õ thµnh Õ. Nh­ng ®iÒu nµy còng hay v× râ rµng lµ chØ cã c«ng nghÖ th«ng tin hiÖn ®¹i míi lµm ®­îc ®iÒu ngo¹n môc nµy mµ th«i. Hái m·i c¸c thÇy vÒ chuÈn míi biÕt ra r»ng ph¶i bÊm chuyÓn mÉu ch÷ kh«ng hoa thµnh mÉu ch÷ hoa míi gi¶i quyÕt ®­îc vÊn ®Ò.

Ch¶ g× mµ ABC xa l¹ víi d©n miÒn nam. Míi ®©y cã ng­êi göi bµi cho t«i hái ý kiÕn, t«i ph¶i yªu cÇu hä lµm sao chuyÓn ra ABC th× t«i míi ®äc ®­îc. Hä nãi ch­a nghe thÊy ABC bao giê nh­ng råi còng t×m ra v× hä cÇn t«i ®äc cho ý kiÕn. ViÖc truyÒn th«ng, nèi m¹ng tµi liÖu b»ng ch÷ viÕt, nèi m¹ng gi÷a c¸c miÒn, tõ ®Þa ph­¬ng vÒ trung ­¬ng hoÆc ng­îc l¹i kh«ng thÓ nµo kh«ng cã vÊn ®Ò vµ l¹i tèn kÐm víi t×nh tr¹ng chuÈn mµ thÞ tr­êng kh«ng chÊp nhËn nh­ hiÖn nay. Kh«ng hiÓu vÊn ®Ò c¬ b¶n vµ dÔ gi¶i quyÕt nµy ®Õn bao giê míi ®­îc gi¶i quyÕt.

15 June, 2000