Viªt Nam vµ vÇn ®Ò Toµn CÇu Hãa
7-9 th¸ng 7

X©y dùng vµ ph¸t triÓn ngµnh C«ng nghÖ th«ng tin vµ c«ng nghiÖp phÇn mÒm ViÖt Nam
10-11 TH¸ng 7