Download Acrobat to view PDF files
Download unicode fonts (Times New Roman & Arial) to read Vietnamese characters.
If you still have problems, go to this site.  They also use unicode fonts and have very helpful instructions on what to do in case of difficulties]
[NOTE: When you click on a PDF file, the Vietnamese fonts may take a few seconds to come alive, please be patient]
Problems? Suggestions? Click here
HỘI THẢO HÈ 2001
20-21 tháng 7, 2001
Aix-en-Provence, Pháp

Việt Nam:
Các Vấn Đề Văn Hoá Xã Hội Trong Giai Đoạn Hội Nhập

Ngày 20 & 21 tháng 7 năm 2001
Đại học Provence, Pháp


BAN TỔ CHỨC / BAN TỔ CHỨC ĐỊA PHƯƠNG TẠI PHÁP*

Lê Văn Cường* (Pháp)  Trần Hữu Dũng (Mỹ)  Nguyễn Ngọc Giao* (Pháp)  Trần Hải Hạc* (Pháp)  Trần Quốc Hùng (Anh)   Ngô Vĩnh Long (Mỹ)   Ngô Thanh Nhàn (Mỹ)  Trịnh Văn Thảo* (Pháp) Nguyễn Minh Thọ (Bỉ)  Cao Huy Thuần* (Pháp) Vũ Quang Việt (Mỹ)

I.  Phát Triển Kinh Tế
và Công Bằng Xã Hội
II.  Toàn Cầu Hoá
và Luật Pháp Quốc Tế
III.  Văn Hoá
và Giá Trị Châu Á
IV. Hiện Trạng Giáo Dục Việt Nam
trong Giai Đoạn Mở Cửa
V.  Kỹ Thuật, Bảo Vệ Văn Hoá,
và Toàn Cầu Hoá
PHỤ ĐÍNH
Chương Trình Những Ngày Hội Thảo [PDF]
Lưu niệm [Webpage cho đến ngày hội thảo: Thư mời gọi tham dự hội thảo, Chỉ dẫn đường đi đến Aix-en-Provence, v..v..]
Hội Thảo New York 1998: Vấn Đề Biển Đông (Kỷ yếu xuất bản mùa hè 2001)
Hội Thảo Liège 1999: Việt Nam: Định Chế Xã Hội và Phát Triển
Hội Thảo New York 2000 : Việt Nam và Vấn Đề Toàn Cầu Hoá -- Kỷ yếu Hội Thảo